ΦΕΚ 362/8-5-2002 - Ειδικοί Οροι Δόμησης του Οικισμού της Χάλκης

Το πλήρες άρθρο 1 από το Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 362/8-5-2002), που ρυθμίζει τους ειδικούς όρους δόμησης του οικισμού στη Χάλκη

Άρθρο 1
Οι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης εντός του παραδοσιακού οικισμού (Νημπορειό) της νήσου Χάλκης τροποποιούνται και συμπληρώνονται ως ακολούθως:
1. Δεν επιτρέπεται καμία αλλοίωση του θαλάσσιου μετώπου σε όλο το μήκος του οικισμού και συγκεκριμένα, α-πό την ευθεία που ορίζεται από το ιερό της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου έως 1.000μ. και από το κτίριο, ιδιοκτησίας Ε. Αγγελή, έως 1.000μ. κατά μήκος της ακτογραμμής, όπως αυτό φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του οικισμού που συνοδεύει το παρόν διάταγμα.
2. Στα παραπάνω μέτωπα που δεν έχουν διαμορφωθεί κρηπιδώματα επιβάλλεται να παραμείνει αναλλοίωτη η ακτή και τα υπάρχοντα κτίσματα να διατηρούν την απευθείας πρόσβαση προς τη θάλασσα.
3. Συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται η επιχωμάτωση ή ο εκβραχισμός της ακτής, πέραν της ήδη υπάρχουσας προκυμαίας, για την διαμόρφωση οδών, κοινόχρηστων χώρων ή λιμενικών έργων, καθώς και για χρήση ή επέκταση των κατοικιών.